• 3
  • 2نکاتی در مورد شنوایی

محدوده شنوائی انسان از 20 تا 20000 هرتز است اما در ارزیابی های شنوائی معمولا محدوده فرکانس های گفتاری - از 250 تا 8000 هرتز- مورد آزمون قرارمی گیرند. کمترین میزان شدتی از صدا که فرد در آن بتواند فرکانس های گفتاری را بشنود آستانه شنوائی وی نامیده می شود. شنوائی افراد بر اساس شدت آستانه شنوائی آن ها تقسیم بندی می گردد
+متن کامل

پرسشهای متداول